Știri și evenimente

Dispozitie privnd convocarea Consiliului local Hodod in sedinta ordinara pentru data de 17. 09. 2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI HODOD
CABINET PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr. 377
din 10 septebrie 2019
privind convocarea Consiliului local al comunei Hodod
în şedinţă ordinară

Primarul comunei Hodod, judeţul Satu Mare;
Avand in vedere:
- prevederile art. 133 alin (1) , art. 134 alin (1) lit. a), alin (2), alin (3) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ,
În temeiul prevederilor art. 196 alin (1) litera b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ

DISPUNE:

Art. 1.- Se convoacă Consiliul local al comunei Hodod în şedinţa ordinară pentru data de 17 septembrie 2019 , orele 1600 în sala de şedinţă din sediul Consiliului local al comunei Hodod, cu următorul proiect al Ordinii de zi ce constituie anexă la prezenta Dispozitie.
Art. 2. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi însoțite de documentele prevăzute de lege se trimit spre analiză și întocmirea rapoartelor de specialitate către compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hodod, respectiv spre dezbatere și întocmirea avizelor pe comisii de specialitate ale Consiliului local Hodod ;
Art.3.- Documentele înscrise în proiectul ordinii de zi a ședinței Consiliului Local vor fi puse la dispoziția consilierilor locali prin postarea acestora, în format electronic - PDF pe site-ul institutiei www.comunahodod.ro - secțiunea Consiliul Local - Proiecte de hotărâri.
Art. 4. - Consilerii locali pot formula sau depune amendamente amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi.
Art. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredințează Secretarul general al U.A.T. Hodod .
Art. 6 . - În conformitate cu prevedrile art. 252 alin (1) litera c), ale art.255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ , prezenta Dispozitie se înaintează Prefectului Judetului Satu Mare pentru exercitarea controlului de legalitate.

 

                             PRIMAR,
                       Balog Francisc                                                                            Contrasemneaza :
                                                                                                                         Secretar general
                                                                                                                         Kaszta Francisc

 

 

 


Anexa la Dispozitia Primarului nr. 377
din 10 septembrie 2019

 


PROIECT DE ORDINE DE ZI
a ședinței ordinare a Cconsiliului local al comunei Hodod
din data de 17 septembrie 2019, ora 16,00


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hodod, judeţul Satu Mare, al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului local al comunei Hodod,
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Lucrari de constructii si instalatii pentru asigurarea cerintelor de securitate la incendiu pentru Scoala in localitatea Lelei , comuna Hodod , judetul Satu Mare"
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Hodod
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor în vederea cumpărării unui teren intravilan în localitatea Hodod ,
5. Proiect de hotărâre privind initierea procedurii de selectie prealabilă a candidaților a membrilor Consilului de Administratie la SC Servicii Publice Hodod SRL
6. Informări, declaraţii, întrebări, interpelări din partea consilierilor

 


                                PRIMAR,
                           Balog Francisc                                                     Contrasemneaza :
                                                                                                      Secretar general
                                                                                                        Kaszta Francisc

 

 

 

 

Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Guvernare