Știri și evenimente

Convocarea CL Hodod in sedinta ordinara pentru data de 27 februarie 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
H O D O D
Nr.405 din 22.02.2017

COMUNICAT

       În conformitate cu prevederile art. 39, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, primarul comunei Hodod prin Dispoziţia nr. 149/2017, convoacă Consiliul local al comunei Hodod în şedinţa ordinară, care va avea loc la data de 27. 02. 2017, orele 17,00 în sala de şedinţă din sediul Consiliului local al comunei Hodod , având urmatorul

PROIECT LA ORDINEA DE ZI:

      1. Proiect de hotarare privind insusirea si aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului teren cu construcţii înscris în CF nr. 100574 comuna Hodod.

     2. Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului teren cu construcţii înscris în CF nr. 100581 comuna Hodod.

     3. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar privind bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Hodod pe anul 2016,

     4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind vanzarea bunurilor apartinand domeniului privat de interes local al comunei Hodod,

     5. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local Hodod 45/2016 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017

     6. Proiect de hotarare privind implementarea proiectului „Modernizare și dotare grădiniță în localitatea Lelei, comuna Hodod, județul Satu Mare"

     7. Proiect de hotarare privind aprobarea D.A.L.I. - Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Modernizarea si dotarea gradinita in localitatea Lelei, comuna Hodod, judetul Satu Mare"

     8. Proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al comunei Hodod , insusit prin Hotararea Consiliului local nr. 27/2009

     9. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al comunei Hodod in domeniul privat al acestuia si de demolarea imobilului - cladire veche - situat in localitatea Hodod,

    10. Proiect de hotarare privind aprobarea Actualizare Plan de Analiză şi Acoperire a Riscurilor

     11. Informări, declaraţii, întrebări, interpelări din partea consilierilor ;


       Secretarul comunei Hodod va asigura înştiinţarea consilierilor privind convocarea şedinţei şi invitarea la şedinţă a şefilor instituţiilor publice de pe raza comunei, precum şi aducerea la cunoştinţă publică a convocării prin afişare.

Hodod la 22. 02. 2017


Secretar,
Kaszta Francisc

 

 

 

 

Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează