Analiza SWOT

ANALIZA SWOT

Acest capitol prezintă analiza SWOT a comunei HODOD, care s-a realizat cu un dublu scop: pe de o parte prezintă în formă structurată şi succintă principalele concluzii ale analizei situaţiei, iar pe de altă parte, prin analiza perechilor puncte tari - oportunităţi şi puncte slabe - ameninţări, contribuie la identificarea domeniilor de intervenţie în cadrul strategiei de dezvoltare.

 

PUNCTE TARI
• Sector civil dezvoltat
• Teren forestier întins - 1.821 ha
• Valori construite, moştenire istorică, potenţial turistic:
- castele existente (Hodod) - Degenfeld şi Wesselényi
- biserică cu turn de lemn (Lelei - monument istoric)
- biserică - monument istoric - Hodod
• Relaţii străine ample - majoritatea realizărilor s-au realizat din capital străin:
- localitate parteneră din Franţa - vizite anuale, programe comune - partenerii din Franţa au participat la construirea reţelei de apă şi la reabilitarea şcolii;
- relaţii civile cu Olanda - Fundaţia „Prietenii" România şi Fundaţia „Esculap" - ele asigură funcţionarea unui cabinet stomatologic şi a unui institut social;
- Coreea de Sud - Fundaţia Cross Way, sprijină incluziunea grupurilor sociale defavorizate;
- emigranţii - vin în vizită la Zilele Hododului, la sărbători;
• Reţea socială puternică:
- Fundaţiile Oikodomos şi SLB - asigură zilnic masă caldă pentru 70 de vârstnici (cu transport la domiciliu) şi pentru 40 de copii, precum şi îngrijire la domiciliu pentru 40 de familii,
- Cross Way (fundaţia sud-coreeană) - asigură hrănirea şi educarea zilnică a 24 de copii,

• Centru Cultural Religios şi Educaţional Degenfeld - organizarea programelor de tineret, tabere, conferinţe. 

 

  PUNCTE SLABE

• Lipsa reţelei de apă potabilă (lipseşte în proporţie de 60%, cu precădere în localităţile aparţinătoare comunei)
• Reţeaua de drumuri este de proastă calitate - drumuri judeţene, comunale (drumuri interne)
• Lipsa trotuarelor
• Lipsa totală a canalizării şi a epurării apelor reziduale
• Lipsa reţelei de telefonie fixă la Lelei şi Nadişu Hododului
• Acoperire slabă cu semnal de telefonie mobilă (acoperirea este de aproximativ 50%)
• Lipsa locurilor de muncă pe teritoriul comunei
• Grad ridicat de izolare - se află la mare distanţă de reşedinţa de judeţ şi de arterele principale
• Transport în comun nedezvoltat
• Analfabetism ridicat, mai ales în rândul populaţiei rome
• Nivel crescut al abandonului şcolar
• Ponderea ridicată a grupurilor defavorizate (la Nadişu Hododului şi la Hodod proporţia etniei rome este de 30%)
• Existenţa unor tensiuni sociale
• Calitatea slabă a terenurilor agricole
• Exploatarea insuficientă a valorilor turistice
• Lipsa formelor de promovare a comunei
• Numărul ridicat al persoanelor vârstnice
• Starea degradată a spaţiilor verzi

 

   OPORTUNITATI

o Creşte importanţa turismului la nivel naţional
o Cererea crescândă a cunoaşterii tradiţiilor populare, a petrecerii timpului liber într-o zonă liniştită
o Extinderea instrumentelor de marketing (aderare la reţele turistice naţionale sau internaţionale, e-turism)
o Viticultură, pomicultură tradiţională în zonele deluroase (fiind mult mai bogate în vitamine decât fructele produse pe terenuri nisipoase)
o Din punct de vedere turistic constituie un avantaj aerul curat şi izolarea
o Extinderea relaţiilor străine
o Răspândirea utilizării surselor alternative de energie
o Includerea în economia locală a tehnologiilor şi a cunoştinţelor de „best practice"
o Realizarea unui sistem de prelucrare a deşeurilor la nivel microregional
o Dezvoltarea de parteneriate viabile între întreprinzători străini şi locali
o Potenţial ridicat de valorificare a zonelor verzi, a pădurilor (din punct de vedere turistic şi de agrement)
o Pentru perioada de programare 2007-2013, bugetul Uniunii Europene prevede fonduri considerabile pentru dezvoltarea spaţiilor rurale
o Creşte numărul programelor de cooperare transfrontalieră

 

   RISCURI

o Accentuarea tendinţei de descreştere a populaţiei

o Migrarea tinerilor şi a forţei de muncă calificate în oraşe sau în străinătate
o Poluare
o Lipsa gospodăririi deşeurilor
o Defrişarea pădurilor
o Alunecări de teren (la Hodod)
o Pericol de inundaţii (Lelei şi Nadişu Hododului)
o Şomaj - emigrare relevantă
o Abandon şcolar semnificativ
o Informarea insuficientă a agricultorilor privind normele şi posibilităţile de finanţare oferite de Uniunea Europeană
o Dispariţia obiceiurilor populare din cauza dezinteresului
o Prelungirea perioadei de extindere a sistemului de apă potabilă poate să conducă la îmbolnăvirea populaţiei

 

Analiza şi matricea SWOT oferă cadrul general ce permite definirea unor alternative strategice, pe baza unei analize combinate ale mediului intern şi extern al comunei. Uneori simpla analiză a celor patru elemente specifice permite acumularea elementelor importante. Elementele de bază ale analizei SWOT sunt extrem de simple şi clare, chiar dacă formularea exactă a atuurilor, punctelor slabe, oportunităţilor, transpunerea acestora în alternative strategice este dificilă.

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Guvernare